Killer Nights Chapter 43

If Jiang Zhengkai is A-Jiao's guardian angel, then A-Meng is A-Jiao's guardian devil.

Chapter 43: A-Meng the Bodyguard