PRONUNCIATION OF CHARACTER NAMES

Just in case you are curious about how the characters' names sound, I have tried to come up with an English version which offers the closest pronunciation to its Chinese counterpart. If you know how to read pinyin, I have included that as well. ^_^ Alternatively, you can use the Google Translate voice output function to hear what the names sound like. 

* '(ü)' refers to the German 'ü'
** '(z)' refers to the German 'z'
*** 'Q' in pinyin does not sound exactly the same as 'Ch' but I try my best :")

I will try to update this list every 10 chapters or so, along with the Character Glossary. Do let me know if you have any alternative suggestions to how the names can be pronounced! :)


Character Name

Name in Chinese

Pinyin

Pronunciation

Ning Rulan/Eldest Imperial Princess

宁茹兰/长公主

Níng Rúlán

Ning Roo Lahn

Yun Ruofeng

云若风/云王

Yún Ruòfēng

Yween Roar Ferng

Ning Anlian

宁安莲

Níng Ānlián

Ning Ahn Lee-ann

Lü Liu

绿柳

Lǜ Liǔ

Lyee Lieu

Wei Mohai 

卫漠海

Wèi Mòhǎi

Way More Hi

Ning Lianchen 

宁连尘

Níng Liánchéng

Ning Lee-ann Cherng

Su Xi-er

苏曦儿

Sū Xī-er

Sue See Err

Mu Tao

木桃

Mù Táo

Moo Tow(er)

Old Maidservant Zhao 

赵嬷嬷

Zhào

Jow(l)

He Xiangyu

禾香玉

Hé Xiāngyù

Her See-ahng Ywee

Pei Qianhao / Prince Hao 

裴千灏 / 灏王

Péi Qiānhào

Pay Chi-ann How

Xie Yun / Commandery Prince Xie

谢运 / 谢郡王

Xiè Yùn

She-ye Yween

Flower

花朵

-

-

He Ying

荷盈

Hé Yíng

Her Yeeng

Pei Yaran / Empress Dowager

裴雅然/太后

Péi Yǎrán

Pay Ya Run

Wu Ling 

吴陵

Wú Líng

Woo Ling

Emperor Shimin

世珉皇帝

Shìmín

Shh Mean

Man in black

黑衣人

-

-

Situ Li / Third Imperial Prince

司徒立 / 三皇子

Sītú Lì

Ss Too Lee

Ye Qingzhu / Miss Qing

叶青竹 / 青姑娘

Yè Qīngzhú

Ye Qing Joo

Hong Li

红栗

Hóng Lì

Hong Lee

Liu Ye-er 

柳叶儿

Liǔ Yè-er

Lieu Ye Err

Lian Qiao

连翘

Lián Qiào

Lee-ann Qi-ow

Fat Palace Maid/Ruo Yuan

若圆

Ruò Yuán

Roar Ywee-ann

Old Maidservant Liu

刘嬷嬷

Liú

Lee-ew

Eunuch Zhang

张公公

Zhāng

Jarng

Pure Consort

淑妃

-

-

Princess Zhao Hua

昭华公主

Zhāo Huá

Jow Hwa

Situ Lin

司徒霖

Sītú Lín

Ss Too Lin

Old Maidservant Li

李嬷嬷

Lee

Imperial Physician Zhao

赵太医

Zhào

Jow

Yuchi Mo

尉迟陌

Yùchí Mò

Y(ü) Chh Mall

Apprentice pharmacist

-

-

-

Matriarch Pei/Lu Ningxiang

裴老夫人/陆凝香

Lù Níngxiāng

Loo Ning Syang

Eunuch Sun

孙公公

-

Soon

Woman in white

白衣女子

-

-

Tan Ge

檀歌

Tán Gē

Tahn Girl

Pei Anru

裴安茹


Pay Ahn Roo

Pei Yaran’s father

-

-

-

Zhi County’s County Magistrate

-

-

-

Shui Yinglian

水映怜

Shuǐ Yìnglián

Shway Ying Lee-ann

Pei Yong

裴勇

Péi Yǒng

Pay Yawng

Piao Xu

飘絮

Piāo Xù

Pee-yow Sh(ü)

Man in blue

蓝衣男子

-

-

Landlord Wei

卫员外

Wèi

Way More Hi

Wei Pan

卫盼

Wèi Pàn

Way Pahn

Wei Yue

卫月

Wèi Yuè

Way Y(ü)-wear

Lord Zhang

张大人

Zhāng

Zhahng

Female cook/Madam Cook

厨娘

-

-

Uncle Zhao

赵大伯

Zhào

Jow

Grand Tutor Liu

柳太傅

Liǔ

Lieu

Zhang Zhuang

张壮

Zhāng Zhuàng

Jang Juahng

Née Li

李氏

Lee

Widow Liu/Tao-er

刘寡妇/桃儿

Liú/Táo-er

Lieu/Tow-err

Liu Quan/Physician Liu

柳权

Liǔ Quán

Lieu Chi-ann

Mei Jinxiu

梅锦绣

Méi Jǐnxiù

May Jin Siew

A-song

阿松

Ā-sōng

Ah Song

Dayan

大眼

Dà Yǎn

Da Yen

Imperial Physician Fang

方太医

Fāng

Fahng

Cui Hua

翠花

Cuì Huā

(Z)way Hwa

Cui Hua's mother

-

-

-

Chu Linglong/Crown Prince of Dongling

楚凌珑

Chǔ Línglóng

Choo Ling Long

Qin Ling

秦岭

Qín Lǐng

Chi Ling

Hua Zirong

华子容

Huá Ziróng

Hwa Zz Wrong

Lady Liu

柳夫人

Liǔ

Lieu

Liu Yinyin

柳音音

Liǔ Yīnyīn

Lieu Yin Yin

Feng Changqing

凤长青

Fèng Chángqīng

Ferng Chahng Ching

Old Uncle

老伯

-

-

Guan Xiang

管相

Guǎn Xiāng

Goo-ahn Siang

Yu Xiao

羽逍

Yǔ Xiāo

Y(ü) See-yow

Fang Lingdang

方铃铛

Fāng Língdāng

Fahng Ling Dahng

Tang Zhuang/Patriach Tan

檀桩

Tán Zhuāng

Tahn Juahng

Grand Tutor Kong

孔太傅

Kǒng

Kong

Chao Mu

朝暮

Cháo Mù

Chow Moo

Shu Xian

书弦

Shū Xián

Shoo See-ann

Xiao Yuanzi

小源子

Xiǎo Yuánzi

See-ow Y(ü)-ann

Xie Liuli

谢琉璃

Xiè Liúlí

See-ye Lieu Lee

 

Previous Chapter Next Chapter