CHARACTER GLOSSARY

I have tried to include all the characters in this list and I will be updating it approximately every 10 chapters. THIS LIST MAY CONTAIN SLIGHT SPOILERS SO BEWARE! 

If you are using a computer, you can use Ctrl+F to search for the name. If you are using a phone, there should be a search function you can find at a corner of your screen.


Character Name

Debut Chapter

Ning Rulan/Eldest Imperial Princess

1

Yun Ruofeng

1

Ning Anlian

1

Lü Liu

2

Wei Mohai 

2

Ning Lianchen 

2

Su Xi-er

3

Mu Tao

3

Old Maidservant Zhao 

3

He Xiangyu

3

Pei Qianhao / Prince Hao 

3

Xie Yun / Commandery Prince Xie

4

Flower

4

He Ying

5

Pei Yaran / Empress Dowager

5

Wu Ling 

9

Emperor Shimin

11

Man in black

12

Situ Li / Third Imperial Prince

12

Ye Qingzhu / Miss Qing

13

Hong Li

15

Liu Ye-er 

17

Lian Qiao

23

Fat Palace Maid/Ruo Yuan

23

Old Maidservant Liu

24

Eunuch Zhang

24

Pure Consort

26

Princess Zhao Hua

26

Situ Lin

39

Old Maidservant Li

40

Imperial Physician Zhao

51

Yuchi Mo

52

Apprentice pharmacist

54

Matriarch Pei/Lu Ningxiang

69

Eunuch Sun

72

Woman in white

75

Tan Ge

76/279

Pei Anru

79

Pei Yaran’s father

79

Zhi County’s County Magistrate

79

Shui Yinglian

79/82

Pei Yong

91

Piao Xu

96

Man in blue

106

Landlord Wei

107

Wei Pan

107/108

Wei Yue

107/108

Lord Zhang

115

Female cook/Madam Cook

116

Uncle Zhao

145

Grand Tutor Liu

148

Zhang Zhuang

155

Née Li

155

Widow Liu/Tao-er

155

Liu Quan/Physician Liu

157

Mei Jinxiu

158

A-song

160

Dayan

160

Imperial Physician Fang

174

Cui Hua

178

Cui Hua's mother

178

Chu Linglong/Crown Prince of Dongling

180

Qin Ling

185

Hua Zirong

191

Lady Liu

237

Liu Yinyin

237/238

Feng Changqing

238/240

Old Uncle

242

Guan Xiang

242

Yu Xiao

242

Fang Lingdang

292

Tang Zhuang/Patriach Tan

316

Grand Tutor Kong

320

Chao Mu

322

Shu Xian

325

Xiao Yuanzi

325

Xie Liuli

326


Previous Chapter Next Chapter